Adatkezelés

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.fittpontrabakoz.hu weboldalon, valamint Hudy Andrea egyéni vállalkozó/Adatkezelő által kezelt aloldalakon (facebook, instagram), továbbá az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfél/Felhasználó/Adatközlő által rendelkezésre bocsátott és az Adatkezelő által kezelt, azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik. 

Hudy Andrea (továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el. 

 

Az adatkezelő adatai:  

Név: Hudy Andrea egyéni vállalkozó 

Székhely: 9143 Enese Rózsa utca 32. 

Adószám: 67243282128 

Telefonszám: 06 20 270 0348 

Email: fittpontrabakoz@gmail.hu 

Postacím: 9143 Enese Rózsa utca 32.

 

A tárhely szolgáltató adatai: 

Oleander Informatikai Kft. 

Székhely: 9534 Miskolc Gőz u.7. 

Postacím: 9532 Miskolc Görögszőlő u.1. 

Telefonszám: +36 46 200 400 

Email: iroda@honlap.hu 

Cégjegyzékszám: 05-09-020932

 

Fogalmak:

 „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 „Érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

A tájékoztató megismerése és elfogadása:

Az adatkezelés az Adatközlő önkéntes hozzájárulásán alapul. A személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Adatközlő megerősíti, hogy a Tájékoztatónak a személyes adat rendelkezésre bocsátásakor hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 Az adatkezelés módja és jogalapja: 

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok:

A hírlevélre való feliratkozással együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés célja: a hírlevél Ön által megadott e-mail címre történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésére használja.

A kezelt adatok köre: név, elektronikus elérhetőség (e-mail cím)

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok és a kapcsolatfelvétel során küldött üzenetek tárolása a személyes adatok törléséig történik. Az adatok törlése az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása után legfeljebb 20 nappal, illetve 12 hónap után valósul meg.


Jelentkezési űrlap kitöltésével együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés célja: a megkeresésre történő reagálás, a feltett kérdésekre történő válaszadás lehetőségének megteremtése. 

A kezelt adatok köre: név, elektronikus elérhetőség (e-mail cím), telefonszám 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok és a kapcsolatfelvétel során küldött üzenetek tárolása a személyes adatok törléséig történik. Az adatok törlése az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása után legfeljebb 20 nappal, illetve 12 hónap után valósul meg.

 

Szolgáltatás megrendelésével együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás teljesítése, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. 

A kezelt adatok köre: név, elektronikus elérhetőség (e-mail cím), lakcím (irányítószám, település, utca, házszám), telefonszám, a kérdőívben megadott információk: életkor, magasság, súly, testzsírszázalék, körméretek, vércsoport, aktivitásra vonatkozó információk, ízlésre és étkezési szokásokra vonatkozó információk, szedett gyógyszerek/táplálék kiegészítők, tünetek, betegségek, ételallergiák, ételintoleranciák, célok, tervek, életvezetési szokásokra vonatkozó információk. 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok és a megrendelt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban küldött üzenetek tárolása a személyes adatok törléséig történik. A személyes adatok törlése az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása után legfeljebb 20 nappal, illetve 12 hónap ügyfélkapcsolat nélküli időszak után valósul meg kivéve, ha az adatkezelést jogi kötelezettség írja elő. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Személyes adatok kezelése tagsági regisztráció bérletek kiállítsa 

Az adatkezelés célja: bérletek regisztrálása, részvétel az edzéseken, kapcsolattartás, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. 

A kezelt adatok köre: név, elektronikus elérhetőség, lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok törlése az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása után legfeljebb 20 nappal, illetve 12 hónap ügyfélkapcsolat nélküli időszak után valósul meg kivéve, ha az adatkezelést jogi kötelezettség írja elő. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az

Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat

Az adatkezelés célja: A GDPR rendelkezései alapján 16 éven aluliak személyes adatai saját hozzájárulásuk alapján nem kezelhetőek.  Amennyiben a vendég a 16. életévét még nem töltötte be, úgy a vendég szüleinek hozzájárulása szükséges a személyes adatok kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, lakcím (irányítószám, település, utca, házszám), elektronikus elérhetőség (e-mail cím), telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok törlése az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása után legfeljebb 20 nappal, illetve 12 hónap ügyfélkapcsolat nélküli időszak után valósul meg kivéve, ha az adatkezelést jogi kötelezettség írja elő.

 

Facebook és Instagram oldal

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon: @fittpontrabakoz és @fittipaldinese oldalakon, valamint Instagram közösségi portálon: @fittialdienese oldalon

Az adatkezelés célja: A Facebook és Instagram közösségi portálon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak Facebook oldalon történő megosztása, publikálása.  A Facebook oldal segítségével az Érintett tájékozódhat a legújabb akciókról.

A kezelt adatok köre: Érintett neve, fotója, e-mail címe, egyéb adata, Érintett Facebook oldalon keresztül küldött üzenete, Érintett általi értékelés

 Az Adatkezelő Facebook/Instagram oldalán a „tetszik”/”like”-  linkre  kattintással  az Érintett Felhasználó hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti a facebook.com közösségi portál szabályai szerint.

Adatkezelő Facebook/Instagram oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi portálokkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az Érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook/Instagram oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

 

Weboldalon történő időpontfoglalás

Amennyiben az Érintett személy igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles minden esetben személyes adatokat megadni, (pl. az email cím nem kötelező, hogy személyes adatokat tartalmazzon) az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges.

Az adatkezelés célja: a kapcsolattartás

A kezelt adatok köre: név, elektronikus elérhetőség (e-mail cím), telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a weboldalon történő kapcsolatfelvétel esetében szerződés teljesítése. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A weboldalon történő időpontfoglalás nem kötelező. Ön dönthet úgy is, hogy az elérhetőségeinknél megadott más csatornán keres meg minket. Így Ön szabadon dönt arról, hogy ezt a kapcsolatfelvételt választja és a személyes adatainak kezeléséhez ilyen célból hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 8 év. Az adatok a rendszerből az utolsó foglalást követő 40. napon törlődnek.

Az adatok kezelésénél a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatfeldolgozók Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Polák Péter e.v.

9330 Kapuvár, Fő tér 14.

60250672-1-28

wredo@wredo.hu

DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

+36 (1) 432-3232 support@dotroll.com

A weboldalon az érintett által megadott valamennyi személyes adat feldolgozása.

További adatkezelések

A személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Adatközlő előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja fel az adatkezelő. Az Adatkezelő az Adatközlőre vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő a létrejött szerződések teljesítésén és a jogszabály által előírtakon túl az adatokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatási, statisztikai céljaira használja fel. Az így készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik meg, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására. 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés: 

Az Adatfeldolgozó megnevezése: Varga Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Az Adatfeldolgozó székhelye: 9025 Győr Bálint u. 4. 

Az Adatfeldolgozó e-mail címe: eva.rakasz@varga-kft.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében.
Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő cookiek használatát:

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer általános sütik

nem igényel

a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti

honlap működésének biztosítása

böngésző bezárásáig

rendszer általános sütik

igényel

a webes alkalmazás betöltését követően további funkciókhoz való hozzáféréséért szükséges hozzájárulni a sütikhez

Cookie használat engedélyezése és a 18 év feletti személy hozzájárulása

365 nap

rendszer funkció sütik

nem igényel

a könnyebb működéshez és a személyre szabáshoz szükséges sütik

A rendszer teljes funkcionalitását tudja elérni vele a felhasználó, ezek nélkül számos dolog nem működik

böngésző bezárásáig

rendszer nyomkövető sütik

igényel

méréshez szükséges illetve a felhasználói élmény kialakításához szükséges

statisztika készítése

365 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

nem igényel

új látogatók azonosítására és a webes nyomkövetésre alkalmas (van rendszerbe integrált és van amit egyénileg is beállíthat) (Google, Facebook, Twitter, AddThis)

pontos cél, pl. 

google Adwords konverziókövetés cookieval az adWords hirdetések hatékonyságát mérjük

pontos lejárat

Adwords: 30nap

Cookiek letiltása:

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

Chrome

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció.

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies

A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.

 

Firefox

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”.

Böngésző url: about:preferences#privacy

A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.

 

Edge

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata.

Böngésző url: nincs

A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.

 

 

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, az alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, honlapunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

társaságunk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

nem releváns

Űrlap beküldése
adatkezelés célját LEÍRNI

hozzájárulás

pl: természetes személy családi és utóneve
lakcím
szig.sz
email cím
telefonszám
IP cím

180nap

Hírlevél feliratkozás
a szolgáltatáshoz hozzájárulóknak a Társaság személyre szabott marketing ajánlatokat készít és küld, őket üzletszerzési célból megkeresi, illetve a Társaság által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küld.

hozzájárulás

név
email cím

hírlevélről történő leiratkozásig

Hozzászólás cikkhez

hozzájárulás

név
email cím
dátum

visszavonásig

Hozzászólás adatlaphoz, vendégkönyvhöz

hozzájárulás

név
email cím
IP cím
dátum

visszavonásig

Direkt marketing szolgáltatás

az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján

személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk,

üzletszerzési célból Önt megkeressük,

az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

 

hozzájárulás

teljes név,

e-mail cím,

telefonszám (nem kötelező)

egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb

direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

Ügyintézés, panasz

 • észrevételre, panaszra válaszadás
 •  
 • jogi kötelezettség
 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • egyéb személyes üzenet
 • 5 évig

 

A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a személyes adatokat és a szolgáltatás nyújtása közben beszerzett információkat saját informatikai eszközein (számítógép, telefon) tárolja.

 

Az adatközlőt az adatkezelés során megillető jogok:

 1. A rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga
 2. A helyesbítés joga
 3. A törléshez való joga
 4. Az adatkezelés korlátozásához való joga
 5. Az adathordozáshoz való joga
 6. A tiltakozáshoz való joga
 7. Visszavonás joga
 8. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).


Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

-          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

-          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak

-          közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen

-          az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf. 5; +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Egyéb rendelkezések

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

Letölthető adatvédelmi tájékoztató

adatkezelesi-es-adatvedelmi-szabalyzat.pdf